1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění na vyživované děti v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015
Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho
poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti. V souvislosti s těmito
novými pravidly musí zaměstnanci, kteří si chtějí v roce 2015 uplatnit daňové zvýhodnění u
zaměstnavatele, podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti“ - vzor č. 24 (dále jen: Prohlášení k dani), ve kterém jsou doplněny nové
povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je
nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Pro tyto účely byl zveřejněn nový
tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové
zvýhodnění“- MFin 5556, vzor č. 1

 

V roce 2015 má nově poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti
na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen: daňové
zvýhodnění), ve výši:
- 13 404 Kč ročně na jedno dítě, (měsíčně 1 117 Kč)
- 15 804 Kč ročně na druhé dítě, (měsíčně 1 317 Kč) a
- 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě (měsíčně 1 417 Kč).
V ust. § 35c odst. 1 ZDP je dále nově stanoveno, že je-li v jedné společně hospodařící
domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení vždy dohromady.
Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě (děti) ve formě maximálního ročního
daňového bonusu v částce 60 300 Kč zůstává nezměněna. Nadále také platí, že daňové
zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.
V roce 2015 i nadále platí že:
- daňový bonus náleží, pokud poplatník má příjem alespoň ve výši šestinásobku
minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 55 200 Kč (6x 9 200 Kč) a pokud výše
daňového bonusu činí alespoň 100 Kč ročně (maximálně do výše 60 300 Kč),
- měsíční daňový bonus náleží, pokud úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti u
poplatníka dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku 4 600 Kč
a pokud výše měsíčního daňového bonusu činí alespoň 50 Kč měsíčně (maximálně do
výše 5 025 Kč),
- pro stanovení daňového zvýhodnění je možné posuzovat dohromady pouze děti, které
lze podle ust. § 35c odst. 6 ZDP považovat za vyživované poplatníkem,
- z hlediska nároku na daňové zvýhodnění je rozhodující stav na počátku měsíce a že
daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo,
nebo ve kterém tomuto dítěti soustavná příprava na budoucí povolání, anebo ve
kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu.
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Podmínky, za kterých může poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec) uplatnit
daňové zvýhodnění u zaměstnavatele jsou stanoveny v § 38k odst. 4 ZDP. Plátce daně
přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li

více >>

 

Nahoru